POZRI SI PREHĽAD NOVINIEK:

POZRI VIAC...

a

in

O NÁS

LABORATÓRIUM

VEDA A VÝSKUM

TVORBA

SÚŤAŽE

Ďakujeme, Váš formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba, skúste to ešte raz...

Odpovieme Vám najneskôr do 48 hod.

©   IN  ARCHITEKTI  s.r.o. ,  2016

IN ARCHITEKTI je integrovaný ateliér pre architektonicko-urbanistickú tvorbu a realizácie s laboratóriom pre exaktné overovanie kvality projektov, štúdií v oblasti urbanisticko-architektonických súborov mestských centier a špecializovaných funkčných celkov. Vzorom ateliéru je pedagogická, vedecká a odborná činnosť Prof. E. Hrušku, Prof. T. Alexyho, Prof. J. Antala, Prof. J. Kavana, Prof. F. Trnkusa. Zakladatelia ateliéru sa venujú výskumu v oblasti urbanizmu a vývoju nových zariadení, ktoré významne napomáhajú k bádaniu a získavaniu relevantných údajov.

V architektonicko-urbanistickej praxi sa v maximálnej miere snažia aplikovať výsledky z vyskúmnej oblasti.

   2011  Urbanizmus, Obnova pamiatok (FA Firenze, TI)

  2012  Ing. arch. (FA STU)

  2012  začiatok doktorandského štúdia (PhD.) - FA STU

  2012  vlastník organizácie IN ARCHITEKTI, s.r.o.

  2014  zakladateľ organizácie Mladí urbanisti, n.o.

 

2009  Odmena - Cena Prof. Alfréda PIFFLA (pustý kostol v Čalomiji), spoluautor Winková, N.

  2010  Bakalár ABF Slovakia - 3. miesto (rekonštrukcia námestia v Modre)

   2011  Cena Prof. E. HRUŠKU (najlepšia urbanistická tvorba), spoluautor Winková, N.

  2012  Odmena PRO URBION - cena prof. Lacka
            (najlepšia diplomová práca v oblasti urbanizmu na SR)

  2014  Študent roka v kategórii mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

  2015  Vývoj Interaktívneho laboratória urbanizmu

   2011  Urbanizmus, Obnova pamiatok (FA Firenze, TI)

  2012  Ing. arch. (FA STU)

  2012  začiatok doktorandského štúdia (PhD.) - FA STU

  2012  vlastník organizácie IN ARCHITEKTI, s.r.o.

  2014  zakladateľ organizácie Mladí urbanisti, n.o.

 

2009  Odmena - Cena Prof. Alfréda PIFFLA (pustý kostol v Čalomiji), spoluautor Hianik, I.

   2011  Cena Prof. E. HRUŠKU (najlepšia urbanistická tvorba), spoluautor Hianik, I.

  2014  Študent roka v kategórii mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

  2015  Vývoj Interaktívneho laboratória urbanizmu

Ing. arch. Nikola WINKOVÁ

architekt, urbanista

1988 Poprad,                   stiahni odborný životopis

Ing. arch. Igor HIANIK

architekt, urbanista

1984 Bratislava,               stiahni odborný životopis

Vývoj excelentného zariadenia, interaktívneho laboratória,  je v súčasnosti hlavnou prioritou organizácie IN ARCHITEKTI s.r.o. v spolupráci s 3dsense s.r.o. (cz). Zariadenie predurčuje efektivitu výskumu, posudzovanie kvality návrhov architektonicko-urbanistických súborov a formovanie nových procesov tvorby a analýzy sídelných štruktúr. Súčasťou vývoja a výskumu je aj načrtnutie odborných metodických postupov analyzovania a tvorivých procesov komponovania urbanistických štruktúr. Interaktívne zariadenie zvyšuje konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle, zavádza inovatívne a jedinečné metódy v domácom prostredí a jeho širšom okolí.

Oblasť skúmania sa viaže na estetické hľadiská urbanisticko-architektonického prostredia, abstrahované do množiny znakov – informačných kódov. Teoreticky definujeme znaky v dvoch rovinách poznávania: 1. znaky racionálnej povahy a 2. znaky imaginatívnej povahy.  Estetické hľadiská sa spredmetňujú do hmotovo-priestorových štruktúr, do „fyzicky“ merateľných a overovaných prostredníctvom ILU.  Oblasť výskumnej činnosti zahŕňa dve úrovne: A - Rovina analytická, kde ide o proces zhodnocovania a klasifikácie estetických hodnôt mesta.  B - Rovina synteticko-tvorivá, kde ide o procesy vyhodnocovania jednotlivých variant konceptov predmetného riešenia.

Najdôležitejšie pre tvorivý rast a zdokonaľovanie je mať vzor. Naša tvorba v oblasti urbanizmu sa opiera o vedeckú a odbornú činnosť Prof. Emanuela Hrušku, Prof. Tibora Alexyho, Prof. Jana Kavana a Prof. Filipa Trnkusa. Súbor základných východísk pre tvorbu sa opiera o ucelené teórie: Obraz mesta (K. Lynch), Urbánny priestor (R. Krier), Polarita intenzity a extenzity verejných mestských priestorov (E. Hruška), Urbanita – kvalitatívna diferencovanosť urbanistickej štruktúry (T. Alexy), Zonálne štruktúry (J. Kavan), Konfigurácia obrazovej priestorovej scény (F. Trnkus). V tvorivej činnosti v maximálnej miere zohľadňujeme kontext - susedstvo. Zaoberáme sa zadaniami od koncepčných mierok až po detail.

Súťaže vnímame ako jedinečnú možnosť vyskúšať si čiastkové výsledky vedy a výskumu, čo vytvára konfrontáciu v širokom odbornom prostredí ešte pred priamou aplikáciou v praxi. Sme radi za každú zrealizovanú súťaž na Slovensku. Ďakujeme všetkým architektom či iným kolegom, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach, čím vytvárajú a podporujú zdravé súťaživé prostredie.