Pohyb

Strategický dokument definujúci peší pohyb je reakcia na súčasný stav miest, ich bezpečnosť, komfort a hľadanie spôsobu ekologickej mobility.

V riešení by nemalo prísť k prísnemu špecifiku pešieho pohybu v izolácii od dynamickej dopravy. Takto videný problém by bol veľmi zjednodušený, bez ideovej podstaty a vnútorných väzieb. Peší pohyb v mestskom organizme musí byť chápaný komplexne z hľadiska širších vzťahov, susedstva a v dôslednej symbióze s automobilovou dopravou, ale hlavne s hromadnou prepravou, čo zabezpečí správny chod organizmu mesta pre tvorbu optimálneho životného prostredia. Treba zvlášť zdôrazniť výhody pešieho pohybu s dôrazom na formovanie aktívneho obytného prostredia.

Pre komplexnú predstavu uvádzame projekt spracovaný pre MČ Petržalka - časť Háje. Ide o vôbec prvý dokument takého typu na Slovensku.

TOP

Téma pre

mestá

Poznanie, že chôdza je najudržateľnejšou formou dopravy, nás vedie k opätovnému prehodnocovaniu urbanistického prostredia vo vzťahu k chodcom.

Teoretická platforma pre koncepčné a realizačné princípy tvorby a pretvárania peších zón sa formuje už niekoľko rokov. Zlepšovanie kvality pešej infraštruktúry úmerne zvyšuje počty chodcov na námestiach a uliciach. Zároveň sa tým podporuje aktívne prežívanie súkromných aktivít vo verejnom priestore. Všetky ulice by mali ponúknuť príjemné prostredie na prechádzku. Priehľady a viditeľnosť smerom k orientačným bodom či cieľovým destináciám sú dôležité z hľadiska orientácie.

Táto štúdia sa zameriava primárne na hľadanie a navrhnutie koncepcie trasovania systému pešieho pohybu. Dôležité je, aby bol vytvorený spojitý (kontinuálny) systém peších trás, zabezpečujúci bezpečné bezkolízne prostredie pre chodcov. Takýto typ priestoru nazývame BIOKORIDOR peších trás.

Základné

pojmy

Biokoridor

Biokoridor je lineárny úsek mestskej krajiny, ktorý umožňuje bezpečnú pešiu mobilitu s najvyšším štandardom pre obyvateľov medzi jednotlivými biocentrami (urbánnymi a architektonickými uzlami). S nimi dohromady tvorí priestorový systém pešieho pohybu - kostru pešieho pohybu.

Územie Biokoridoru

Umožňuje nielen základný pohyb človeka v jeho obytnom prostredí, ale hlavne ponúka širokú škálu spoločenských aktivít v oblasti kultúry a fyzioterapie, kde sa vytvárajú predpoklady identifikácie obyvateľa s verejným prostredím na jednej strane, a na druhej sa formujú početné enklávy pokoja a oddychu.

3 základné prvky Biokoridoru

Dominantný prvok je zeleň: špecifické vrstvy štruktúry zelene: vysoká zeleň, nízka architektonizovaná zeleň, trávnaté a kvetinové plochy.

Optimalizačný prvok mierkových a proporčných vzťahov je “Malá” architektúra, priestorové prvky, pavilóny, kiosky, pergoly, odpočívadlá.

Výtvarnými prvkami sú výtvarné diela, fontány, informačné panely, digitálna časomiera, meranie vonkajšej klímy a pod.

Urbánny uzol

Priestorový uzol vyššieho významu, kde dochádza ku kríženiu viacerých hierarchicky diferencovaných peších pohybov, či už s prevahou spoločenského, alebo dopravného charakteru. Priestorový uzol má výrazné črty a špecifická pre okolité prostredie. Tvorí nadradený (priestorový) orientačný systém percepčného vnímania.

Architektonický uzol

Špecificky predurčený mestský priestor, ktorému funkciu a charakter určuje dominujúca architektonická stavba.

Promenáda

Promenáda je časť pešej komunikačnej siete sídliskového útvaru úplne alebo čiastočne vyhradená chodcom. Spája centrotvorné funkčné lokality do jednotiaceho celku. Atraktivita promenády je závislá na diverzite naviazaných funkcií v oblasti kultúry, rekreácie, športu a fyzioterapie. Jej zvýšenú atraktivitu akcentuje umelecké / výtvarné vybavenie priestoru. Promenáda môže zahŕňať aj vnútorné priestory obytných blokov. Dôležitým doplňujúcim prvkom je verejná zeleň rôznych foriem (súbory, skupiny a solitéry).

Cena

Cena záleží od mierky a plochy riešeného územia

25 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 500 ha a viac. Mierka 1:5000

40 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 300 do 500 ha. Mierka 1:2000

80 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 150 do 300 ha. Mierka 1:1000

160 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 50 do 150 ha. Mierka 1:500

Zmýšľanie nepokrivené súčasnými "developerskými" spôsobmi, triezvy návrh realizovateľných ideí / návrhov.

Referencia

Bratislava

Petržalka

© IN ARCHITEKTI - 2017

  IN ARCHITEKTI - PRVÝ INTEGROVANÝ ATELIÉR

SMART & EASY

Strategický dokument definujúci peší pohyb je reakcia na súčasný stav miest, ich bezpečnosť, komfort a hľadanie spôsobu ekologickej mobility.

Pohyb

IN ARCHITEKTI - INTEGROVANÝ ATELIÉR S LABORATÓRIOM - © 2017

Pre komplexnú predstavu uvádzame projekt spracovaný pre MČ Petržalka - časť Háje. Ide o vôbec prvý dokument takého typu na Slovensku.

TOP Téma pre mestá

Poznanie, že chôdza je najudržateľnejšou formou dopravy, nás vedie k opätovnému prehodnoteniu urbanistického prostredia vo vzťahu k chodcom.

Táto štúdia sa zameriava primárne na hľadanie a navrhnutie koncepcie trasovania systému pešieho pohybu. Dôležité je, aby bol vytvorený spojitý (kontinuálny) systém peších trás, zabezpečujúci bezpečné bezkolízne prostredie pre chodcov. Takýto typ priestoru nazývame BIOKORIDOR peších trás.

Základné pojmy

Biokoridor

Biokoridor je lineárny úsek mestskej krajiny, ktorý umožňuje bezpečnú pešiu mobilitu s najvyšším štandardom pre obyvateľov medzi jednotlivými biocentrami (urbánnymi a architektonickými uzlami). S nimi dohromady tvorí priestorový systém pešieho pohybu - kostru pešieho pohybu.

Územie Biokoridoru

Umožňuje nielen základný pohyb človeka v jeho obytnom prostredí, ale hlavne ponúka širokú škálu spoločenských aktivít v oblasti kultúry a fyzioterapie, kde sa vytvárajú predpoklady identifikácie obyvateľa s verejným prostredím na jednej strane, a na druhej sa formujú početné enklávy pokoja a oddychu.

3 základné prvky Biokoridoru

Dominantný prvok je zeleň: špecifické vrstvy štruktúry zelene: vysoká zeleň, nízka architektonizovaná zeleň, trávnaté a kvetinové plochy.

Optimalizačný prvok mierkových a proporčných vzťahov je “Malá” architektúra, priestorové prvky, pavilóny, kiosky, pergoly, odpočívadlá.

Výtvarnými prvkami sú výtvarné diela, fontány, informačné panely, digitálna časomiera, meranie vonkajšej klímy a pod.

Urbánny uzol

Priestorový uzol vyššieho významu, kde dochádza ku kríženiu viacerých hierarchicky diferencovaných peších pohybov, či už s prevahou spoločenského, alebo dopravného charakteru. Priestorový uzol má výrazné črty a špecifická pre okolité prostredie. Tvorí nadradený (priestorový) orientačný systém percepčného vnímania.

Architektonický uzol

Špecificky predurčený mestský priestor, ktorému funkciu a charakter určuje dominujúca architektonická stavba.

Promenáda

Promenáda je časť pešej komunikačnej siete sídliskového útvaru úplne alebo čiastočne vyhradená chodcom. Spája centrotvorné funkčné lokality do jednotiaceho celku. Atraktivita promenády je závislá na diverzite naviazaných funkcií v oblasti kultúry, rekreácie, športu a fyzioterapie. Jej zvýšenú atraktivitu akcentuje umelecké / výtvarné vybavenie priestoru. Promenáda môže zahŕňať aj vnútorné priestory obytných blokov. Dôležitým doplňujúcim prvkom je verejná zeleň rôznych foriem (súbory, skupiny a solitéry).

Cena

Cena záleží od mierky a plochy riešeného územia

25 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 500 ha a viac. Mierka 1:5000

40 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 300 do 500 ha. Mierka 1:2000

80 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 150 do 300 ha. Mierka 1:1000

160 Eur

Za 1 ha pri veľkosti v intervale od 50 do 150 ha. Mierka 1:500

Referencia - Bratislava

MČ Petržalka

Zmýšľanie nepokrivené súčasnými "developerskými" spôsobmi, triezvy návrh realizovateľných ideí / návrhov.